Czym się różni zadatek od zaliczki?

czw., paź 19, 2017 - 14:50

Wpłata zadatku to popularna forma zabezpieczenia roszczeń w wypadku zawarcia umowy przedwstępnej. Przedpłaty w formie zadatku lub zaliczki są wymagane zazwyczaj wtedy, gdy wywiązanie się z umowy ma się odbyć się za jakiś czas. Najczęściej gwarantują konsumentowi, że dojdzie do realizacji usługi, a przedsiębiorcy – że dostanie zapłatę.

Istnieje istotna różnica miedzy zadatkiem a zaliczką. Kiedy rezygnujemy z zawarcia umowy po wpłacie zaliczki, zostaje ona w całości zwracana. Gdy wpłacony zostaje zadatek  - wykonawca ma prawo go zatrzymać. Jeżeli z umowy nie wywiąże się usługodawca, to musi zwrócić zaliczkę w takiej wysokości, jak została wpłacona. W przypadku zadatku – jest zobowiązany do zwrotu kwoty w podwójnej wysokości.

Zadatek uregulowany jest w art. 394 § 1 k.c.. przepis ten mówi, że w braku odmiennego zastrzeżenia w umowie albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać kwoty dwukrotnie wyższej.

Zadatek stanowi zatem nie tylko potwierdzenie woli zawarcia umowy, ale także majątkowo zabezpiecza obie strony na wypadek, gdyby nie doszła ona do skutku. Warto wiedzieć, że zadatek nigdy nie może wynosić 100% kwoty, na jaka opiewa umowa.
Jeśli realizacja umowy nie doszła do skutku z powodów, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, wtedy zadatek i zaliczka zostają zwrócone w całości.