Nieuprawnione zwolnienie

pt., cze 16, 2017 - 9:52

Pracodawca niesłusznie cię zwolnił? Sprawdź co możesz zrobić

Umowa o pracę to taki typ umowy, który zabezpiecza obie strony. Dzięki ustalonemu z góry okresowi wypowiedzenia, pracodawca ma gwarancję, że nie zostanie nagle bez pracownika, a pracownik – poczucie bezpieczeństwa, że nie zostanie z dnia na dzień wyrzucony z pracy. Czasami jednak postanowienia tej umowy zostają złamane. Warto wiedzieć, że w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik nie pozostaje bezsilny.

Nie daj się wyrzucić z dnia na dzień

Kodeks pracy jednoznacznie twierdzi, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest niezgodne z prawem, gdy nastąpiło bez przyczyny przewidzianej prawem, gdy pracodawca nie zasięgnął opinii stosownego organu gdy był do tego zobowiązany ponieważ pracownik był w okresie ochronnym (na przykład w przypadku zwolnienia kobiety ciężarnej) oraz  jeśli zerwanie umowy nastąpiło bez dopełnienia wymagań dotyczących formy oraz treści oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik ma prawo także nie zgadzać się z otrzymanym wypowiedzeniem.  Jeśli pracownik uważa, że pracodawca w jakikolwiek sposób naruszył prawo rozwiązując umowę o pracę, może zgłosić się do sądu  z roszczeniem o  przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,  albo o odszkodowanie. To sam zwolniony pracownik decyduje, o co będzie się ubiegał.

Powrót do pracy czy odszkodowanie?

Jeśli pracodawca w ocenie pracownika rozwiązał umowę o pracę bezprawnie, pracownik może złożyć do sądu wniosek o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko lub o odszkodowanie. Roszczenie o przywrócenie do pracy to inaczej roszczenie restytucyjne. Jeżeli sąd przychyli się do tego roszczenia, zwolniony pracownik wraca do pracy na wcześniejszych warunkach, a dodatkowo przysługuje mu także roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Ma to na celu rekompensatę strat wynikających z bezprawnego zwolnienia. Wysokość tej rekompensaty zazwyczaj odpowiada wynagrodzeniu za pracę w okresie od miesiąca do trzech, niezależnie od długości przerwy w pracy.  Wyjątkowo traktowani są pracownicy uprzywilejowani jak  kobiety w ciąży czy też ci, którym pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Takie osoby uzyskać mogą wynagrodzenie za cały okres pozostawanie bez pracy.
Niekiedy sąd może uznać, że roszczenie o przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe (na przykład gdy stanowisko pracy zostało zlikwidowane). W takich wypadkach sąd orzeka jedynie o odszkodowaniu.
Jeśli pracownik ubiega się o odszkodowanie, wysokość tego roszczenia ma odpowiadać wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.  W przypadku jednak  rozwiązania umowy o pracę na czas określony lub też na czas wykonania określonej pracy wysokość odszkodowania odpowiadać ma wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa. Mimo wszystkich przesłanek, wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby w ciągu trzech miesięcy.