Przedawnienie długu

pt., cze 16, 2017 - 9:49

Co zrobić, jeśli dostaliśmy nakaz zapłaty przedawnionego długu?

Każde roszczenie majątkowe z czasem przedawnia się– oznacza to, że po upływie określonego czasu wierzyciel nie będzie mógł go skutecznie dochodzić od dłużnika. O ile dłużnik skutecznie podniesie zarzut przedawnienia.

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Termin przedawnienia reguluje prawo. Generalna zasada prawa cywilnego, mająca zastosowanie w większości długów, stanowi zgodnie z dyspozycją art. 118 Kodeksu cywilnego, że długi przedawniają się po 10 latach. Krótszy termin przedawnienia długów wynosi 3 lata i jest przewidziany dla świadczeń okresowych oraz dla świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, jeśli dług został stwierdzony prawomocnym wyrokiem (nakazem zapłaty), przedawnia się z upływem lat dziesięciu od uprawomocnienia się wyroku. Nie można umownie skracać lub wydłużać terminu przedawnienia. Termin przedawnienia należy liczyć od dnia wymagalności roszczenia, czyli kolejnego dnia po dniu, w którym roszczenie wymagało uregulowania. Terminy przedawnienia ulegają jednak przerwaniu.  Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub organem powołanym do rozpoznawania sprawy lub egzekwowania roszczenia przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia albo uznanie jej przez dłużnika. Po każdej takiej czynności, bieg przedawnienia liczy się od nowa.
Z tego powodu firmy windykacyjne proponują zapłatę części długu (chodźmy 20 zł) i rozłożenia reszty na raty. To powoduje przerwanie przedawnienia lub w ogóle uznanie długu już przedawnionego. Jeśli nawet nie mamy całkowitej pewności, czy dług się przedawnił, nie warto bez zastanowienia uznawać roszczenia wierzyciela, ani nie podejmować mediacji dotyczącej roszczenia. W przeciwnym razie, przerwiemy bieg terminu przedawnienia i tym samym nie będziemy mogli zwolnić się z odpowiedzialności za dług.

Jak się przed tym obronić?

Jeśli nie chcemy uznać długu, powinniśmy złożyć stosowny sprzeciw. W sprawie cywilnej sprzeciw taki składa się w odpowiedzi na pozew. Jeśli otrzymamy nakaz zapłaty – należy złożyć sprzeciw od nakazu. Zazwyczaj pouczenie, jak składać sprzeciw dołączone jest do samego nakazu zapłaty. W takim sprzeciwie należy zaznaczyć, że roszczenie uległo przedawnieniu. Warto to zrobić nawet wtedy, gdy nie jesteśmy pewni co do terminu przedawnienia. Wtedy sprawę przedawnienia zbada sąd. Warto pamiętać, że sąd nie uwzględnia przedawnienia roszczenia z urzędu, lecz na zarzut dłużnika.
Może się też zdarzyć tak, że przedawniony dług zostanie zajęty przez komornika. W takim wypadku dłużnik może wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne (tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego). Nie jest to proste postępowanie i nie daje nam pewności, że odzyskamy pieniądze. Jednakże, jeśli dług naprawdę się przedawnił, to sąd oddali powództwo wierzyciela ze względu na uwzględnienie zarzutu przedawnienia.